Trójsektorowe podejście popłaca

Projekt realizowany w partnerstwie trójsektorowym pomiędzy firmą Berg Sp. z o.o., Gminą Bytom Odrzański i Stowarzyszeniem Europejskie Centrum Innowacji otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej

RPLB.07.03.00-08-0034/17-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna;

Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Projekt realizowany w partnerstwie trójsektorowym.

W ramach projektu Stowarzyszenie będzie realizowało komponent obywatelski tj. zadanie : KLUB AKTYWIZACJI I INICJATYW SPOŁECZNYCH.

EFS