Projekty

 

EFS

Projekt: „Aktywne włączenie drogą do sukcesu – kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary zdegradowane w gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice”

Stowarzyszenie jest Partnerem Projektu „Aktywne włączenie drogą do sukcesu- kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary zdegradowane w gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice”. Realizujemy zadanie nr 12 zadanie: KLUB AKTYWIZACJI I INICJATYW SPOŁECZNYCH. Wartość wydatków projektu: 782 785,00 zł. Wartość ogółem projektu: 2 578 944,00

Numer projektu RPLB.07.03.00-08-0034/17-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Projekt realizowany w partnerstwie trójsektorowym. LIDER PROJEKTU: BIURO EKSPERTYZ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O. PARTNERZY W PROJEKCIE: GMINA BYTOM ODRZAŃSKI, STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE CENTRUM INNOWACJI

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 2 578 944,00 ZŁ. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 2 449 996,80 ZŁ

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wzrost aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej 220 os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin z obszarów wiejskich objętych rewitalizacją na terenie gminy Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice poprzez udział w kompleksowym wsparciu opartym na indywidualnej ścieżce reintegracji z uwzględnieniem diagnozy potrzeb UP w okresie 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r.

UCZESTNICY PROJEKTU

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym; w szczególności: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej z przesłanek wymienionych poniżej:

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby bezrobotne,

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

– osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

– osoby korzystające z zasiłków pomocy społecznej,

–  osoby niesamodzielne ze względu na wiek  (osoby w wieku poprodukcyjnym),

–  osoby opuszczające zakłady karne,

–   osoby które ukończyły terapię przeciw uzależnieniom (alkoholizm, narkomania),

–   osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących woj. lubuskie pochodzących z terenów wiejskich  objętych rewitalizacją tj. obszarów zdegradowanych na terenie:

gminy Bytom Odrzański,

gminy Iłowa,

gminy Kargowa,

gminy Krosno Odrzańskie,

gminy Nowogród Bobrzański,

gminy Przytoczna, Sulęcin,

gminy Szczaniec,

gminy Świebodzin,

gminy Trzciel,

gminy Tuplice.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Dla każdego Uczestnika projektu opracowana  zostanie indywidualna ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

W ramach projektu oferujemy szeroki wachlarz wsparcia:

Indywidualną diagnozę w zakresie rozwoju społeczno – zawodowego (diagnoza wraz z Indywidualnym Planem Działania przeprowadzana jest przez doradcę zawodowego).

Interaktywne warsztaty umiejętności psychospołecznych.

Indywidualny coaching.

Wsparcie prawnika.

Wsparcie psychologiczne .

Warsztaty aktywnego i nowoczesnego poszukiwania pracy.

Szkolenie: ABC przedsiębiorczości – własna działalność gospodarcza w praktyce.

Indywidualne pośrednictwo pracy

SZKOLENIA umożliwiające nabycie, podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz STYPENDIUM SZKOLENIOWE.

STAŻE ZAWODOWE I STYPENDIUM STAŻOWE

Wsparcie trenera pracy – wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Otwarcie 11 klubów aktywizacji i inicjatyw społecznych na terenie gmin biorących udział

w projekcie.

Kluby mają na celu umożliwienie stałego prowadzenia działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem oraz ich rodzin z obszarów zdegradowanych gmin.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE:

ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM (do lat 7) LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ poprzez refundacje kosztów przedszkola, żłobka lub kosztów opiekunki/opiekuna.


 

Projekt „Młodzieżowa Rzeczpospolita Wyborcza”

logo_MRW

Projekt to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Europejskie Centrum Innowacji, Miasta Nowa Sól oraz pięciu szkół ponadgimnazjalnych z Nowej Soli: CKZiU „Elektryk”, LO, ZSP nr 2 „Nitki”, ZSP nr 3 „Odlewniak”, ZSP nr 4 „Spożywczak”.
Stowarzyszenie otrzymało blisko 200 000 złotych dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To rządowy program realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspierający m.in. rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Nowosolski wniosek konkurował z ponad pięcioma tysiącami innych pomysłów. W kategorii projektów dwuletnich zajął ósme miejsce w kraju. To jedyna tego typu inicjatywa w Lubuskiem.
Celem głównym projektu jest zachęcenie osób w wieku 16-20 lat uczęszczających do pięciu szkół ponadgimnazjalnych w Nowej Soli do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych i prezydenckich oraz korzystania z biernego prawa wyborczego.
W ramach projektu planujemy m.in. następujące działania:
1. Powołanie Szkolnych/Międzyszkolnych Komitetach Wyborczych (III-IV kw. 2015 r.) i prowadzenie przez uczestników kampanii wyborczej,
2. Szkolenie z zakresu marketingu wyborczego (III-IV kw. 2015 r.)
3. Szkolenia z zakresu zasad głosowania dla uczniów ze szkół (III-IV kw. 2015 r.)
4. Szkolenie z zakresu zasad głosowania dla członków Szkolnych Komisji Wyborczych (III-IV kw. 2015 r.),
5. Udział w wyborach do parlamentu i wyborach prezydenckich (III-IV kw. 2015 r.),
6. Symulacja obrad parlamentu, prezydenta i rządu (IV kw. 2015 – IV kw. 2015 r.),
7. Cykl 3 trzydniowych warsztatów pn. Młodzieżowa Akademia Liderów dla 45 osób (II kwartał 2016),
8. Wyjazd do Sejmu i Senatu RP w Warszawie dla 45 osób (II-IV kw. 2016 r.)

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: http://www.rzeczpospolitamlodziezowa.org.pl/

2015_logo_FIO_v1


Projekt „Obywatelski audyt  inwestycji publicznych samorządów współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej. Edycja 2014 rok”.

2014_audyt

Źródło finansowania: środki własne oraz wkład pracy wolontariuszy.

Wartość: 12 000,00 zł.

Okres realizacji: 2014 r.

Cel: Monitorowanie funkcjonowania władz publicznych szczebla samorządowego poprzez obywatelski audyt inwestycji.

Działania: W ramach projektu przeprowadzono obywatelski audyt wybranych inwestycji. Zaprezentowano wyniki audytu oraz rekomendacje.

Pobierz raport

Raport_audyt_UE_2014

Szczegóły na stronie: www.obywatelskiaudyt.europejskiecentrum.org.pl


 

Projekt „Obywatelski audyt  inwestycji publicznych samorządów współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej. Edycja 2015 rok”.

2015_audyt

Źródło finansowania: środki własne oraz wkład pracy wolontariuszy.

Wartość: 11 500,00 zł.

Okres realizacji: 2015 r.

Cel: Monitorowanie funkcjonowania władz publicznych szczebla samorządowego poprzez obywatelski audyt inwestycji.

Działania: W ramach projektu przeprowadzono obywatelski audyt wybranych inwestycji. Zaprezentowano wyniki audytu oraz rekomendacje.

Pobierz raport.

Raport_audyt_UE_2015

Szczegóły na stronie: www.obywatelskiaudyt.europejskiecentrum.org.pl


 

Projekt „Obywatelski audyt  inwestycji publicznych samorządów współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej. Edycja 2016 rok”.

2016_audyt

Źródło finansowania: środki własne oraz wkład pracy wolontariuszy.

Wartość: 12 800,00 zł.

Okres realizacji: 2016 r.

Cel: Monitorowanie funkcjonowania władz publicznych szczebla samorządowego poprzez obywatelski audyt inwestycji.

Działania: W ramach projektu przeprowadzono obywatelski audyt wybranych inwestycji. Zaprezentowano wyniki audytu oraz rekomendacje.

Pobierz raport.

Raport_audyt_UE_2016

Szczegóły na stronie: www.obywatelskiaudyt.europejskiecentrum.org.pl


Projekt „Obywatelski audyt  inwestycji publicznych samorządów współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej. Edycja 2017 rok”.

2017_audyt

Źródło finansowania: środki własne oraz wkład pracy wolontariuszy.

Wartość: 12 900,00 zł.

Okres realizacji: 2017 r.

Cel: Monitorowanie funkcjonowania władz publicznych szczebla samorządowego poprzez obywatelski audyt inwestycji.

Działania: W ramach projektu przeprowadzono obywatelski audyt wybranych inwestycji. Zaprezentowano wyniki audytu oraz rekomendacje.

Pobierz raport.

Raport_audyt_UE_2017

Szczegóły na stronie: www.obywatelskiaudyt.europejskiecentrum.org.pl


Projekt „Obywatelski audyt  inwestycji publicznych samorządów współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej. Edycja 2018 rok”.

2018_audyt

Źródło finansowania: środki własne oraz wkład pracy wolontariuszy.

Wartość: 10 500,00 zł.

Okres realizacji: 2018 r.

Cel: Monitorowanie funkcjonowania władz publicznych szczebla samorządowego poprzez obywatelski audyt inwestycji.

Działania: W ramach projektu przeprowadzono obywatelski audyt wybranych inwestycji. Zaprezentowano wyniki audytu oraz rekomendacje.

Pobierz raport.

Raport_audyt_UE_2018

Szczegóły na stronie: www.obywatelskiaudyt.europejskiecentrum.org.pl