Statut

Statutowymi celami stowarzyszenia są m.in.:

  • Zwiększanie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  • Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
  • Wsparcie osób w wieku emerytalnym,
  • Promowanie partycypacyjnego modelu demokracji,
  • Zachęcanie obywateli i organizacji pozarządowych do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego,
  • Propagowanie rządów prawa – a w szczególności konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego,
  • Wzmacnianie lokalnego partnerstwa między sektorem publicznym, sektorem przedsiębiorstw i sektorem pozarządowym